affär
   
Elatek:s arbetsområden är el-konstruktion, elskåpsbyggnation, elinstallationer, styrsystem och överordnade system inom industrin.

Vår styrka är att kunna erbjuda helhetslösningar inom el. Från konstruktion till installation. Tillsammans med små och stora kunder ska vi hålla en hög kompetens inom installations- och automationsområdet.
   
   
affär
Vårt övergripande miljömål är att hela företaget skall verka för en bättre miljö.
   

Vårt miljöarbete skall styras av:
• Följa utveckling inom miljöområdet för att öka vårt kunnande och miljötänkande.
• Undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter.
• Kontrollera varudeklaration för material och bedöma dem ur miljösynpunkt.
• Främja användning av återvinningsbara material och produkter.
• Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen.
• På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga utsträckning använda
återvinningsbart material och emballage.
• Valet av maskiner vi använder på våra arbetsplatser, i första hand skall grunda sig på
att de är energisnåla och att de är bäst ur arbetsmiljömässig synpunkt.
• Vi värmer upp våra lokaler med solenergi i mesta möjliga mån.